प्रशासन

-:ग्रामपंचायत बुरुंगवाडी प्रशासन:-

-: सरपंच :-

श्री. सुनिल परशराम जाधव.

-: ग्रामपंचायत सदस्य :-

श्री. रघुनाथ भिमराव जाधव.

श्री. राजेश अर्जुन चव्हाण.

श्री. संजय भगवान माळी.

श्री. यशवंत शामराव हवलदार.

श्री. विलास पाडुरंग जाधव.

सौ. रंजना रघुनाथ मोरे.

सौ. लता सदाशिव तावदर.

सौ. निता सतिश वेल्हाळ.